Regulamin

REGULAMIN APLIKACJI „ZADAJ NA PRAWKO” I PORTALU „ZDAJNAPRAWKO.PL”

§ 1 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z portalu „zdajnaprawko.pl” (dalej jako: „Portal”) oraz aplikacji „Zdajnaprawko” (dalej jako: „Aplikacja”).
 2. Właścicielem Portalu oraz Aplikacji jest Amplifier sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Nowy Świat 9.4, 15 – 453 Białystok, KRS: 549935, NIP: 5423244143 (dalej jako: „Spółka”)
 3. Aplikacja i Portal służą do odpłatnego przygotowania do państwowego egzaminu na prawo jazdy, z wykorzystaniem bazy pytań teoretycznych (dalej jako „Baza”) dostępnych poprzez Aplikację lub Portal, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Użytkownikiem jest każda osoba, która utworzyło konto za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji. Portal i Aplikacja są ze sobą powiązane w ten sposób, że utworzenie konta z wykorzystaniem jednego z tych dostępów oznacza możliwość korzystania z tego samego konta z wykorzystaniem drugiego dostępu.
 5. Pod pojęciem Umowy rozumieć należy umowę zawieraną pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, z chwilą dokonania przez Użytkownika zamówienia dostępu do Bazy w wybranym przez Użytkownika pakiecie. 
 6. Aplikacja udostępniana jest nieodpłatnie. Rejestracja konta w Aplikacji lub Portalu jest bezpłatna.

§ 2

Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Aplikacji wymaga jej pobrania (ewentualnie dodatkowo zainstalowania) na Urządzeniu.
 2. Pod pojęciem Urządzenia rozumieć należy komputer lub telekomunikacyjne urządzenie końcowe takie jak smartfon lub tablet.
 3. Urządzenie musi posiadać dostęp do sieci Internet. Szybkość i funkcjonalność Aplikacji i Portalu jest uzależniona od rodzaju (parametrów) łącza internetowego.
 4. Aplikacja dostępna jest do pobrania w App Store oraz Google Play.
 5. W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji Urządzenie powinno spełniać następujące warunki techniczne:
 1. w przypadku urządzenia mobilnego - altualnej wersji oprogramowanie systemowego.
 1. W celu prawidłowego korzystania z Portalu Urządzenie powinno spełniać następujące warunki techniczne:
 1. w przypadku komputera – najnowszej wersji przeglądarki internetowej,
 2. w przypadku urządzenia mobilnego - najnowszej wersji przeglądarki internetowej.

§ 3

Rejestracja konta

 1. W celu korzystania z Aplikacji lub Portalu niezbędne jest utworzenie przez Użytkownika konta (dalej jako: „Konto”).
 2. Do utworzenia Konta niezbędne jest: 
 1. podanie przez Użytkowania adresu poczty elektronicznej, 
 2. utworzenia hasła,
 3. potwierdzenie rejestracji za pośrednictwem podanego adresu poczty elektronicznej,
 4. akceptacja regulaminu i polityki prywatności.
 1. Po utworzeniu Konta dostęp do Konta jest możliwy po zalogowaniu przez Użytkownika z wykorzystaniem danych wskazanych przy rejestracji Konta.
 2. Dostęp do Konta przewidziany jest dla jednej osoby fizycznej. W przypadku wykrycia przez Spółkę przypadku korzystania z Konta przez więcej niż jedną osobę, Spółce przysługuje prawo zablokowania dostępu do konta.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania usunięcia konta. Żądanie usunięcia konta należy zgłosić z adresu poczty elektronicznej wskazanego przy rejestracji konta na adres poczty elektronicznej support(at)ampliapps.com. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta w czasie trwania pakietu czasowego Konto zostanie usunięte po zakończeniu trwania pakietu.     

§ 4

Baza

 1. Aplikacja i Portal służą do rozwiązywania testów zbliżonych do egzaminu państwowego teoretycznego, mającego na celu uzyskanie prawa jazdy w określonych kategoriach.
 2. Baza stworzona jest w oparciu o oficjalną bazę pytań oraz prawidłowe odpowiedzi zatwierdzone przez Ministerstwo Infrastruktury (dalej jako: „Ministerstwo”). Spółka podejmuje działania mające na celu aktualizacje Bazy, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przypadki nieobjęcia Bazą pytań zatwierdzonych przez Ministerstwo. 
 3. Korzystanie z Aplikacji lub Portalu nie daje gwarancji pozytywnego zdania państwowego egzaminu na prawo jazdy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie przez Użytkownika negatywnego wyniku państwowego egzaminu na prawo jazdy.  

§ 5

Umowa

 1. W celu zawarcia umowy Użytkownik:
 1. loguje się na Konto,
 2. wybiera jeden z dostępnych pakietów czasowych oraz zobowiązany jest do opłacenia dostępu do Bazy z wykorzystaniem platformy PayU. 
 1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik akceptuje również regulaminy i warunki świadczenia usług przez dostawców platformy PayU dostarczanej przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186. Regulaminy dostępne pod adresem https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/ 
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Bazy w wybranym pakiecie czasowym niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia od dostawcy usług w zakresie płatności. Dokonując płatności Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez Spółkę. Z chwilą uzyskania dostępu do Bazy Użytkownik traci prawo do odstąpienia od zawartej umowy zawieranej na odległość.
 3. Umowa zawierana jest na czas oznaczony określony indywidualnie dla każdego pakietu czasowego.

§ 6

Odpowiedzialność Spółki i sprawy techniczne

 1. Spółka podejmuje starania w celu należytego funkcjonowania Aplikacji i Portalu, niemniej Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji lub Portalu wynikających z konieczności podjęcia niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowanie Aplikacji lub Portalu, 
 2. szkody spowodowane działaniem osób (podmiotów) trzecich, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności,
 3. problemy techniczne związane z działaniem Urządzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają (ograniczają) możliwość korzystania z Aplikacji lub Portalu.
 1. Odpowiedzialność Spółki jest ograniczona wyłącznie do szkód poniesionych przez Użytkownika z winy Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przypadki niezachowania przez Użytkownika staranności w zachowaniu poufności danych pozwalających na zalogowanie na Konto.  
 2. Spółka zastrzega sobie prawo całkowitego lub częściowego wstrzymania działalności Aplikacji lub Portalu bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników, w szczególności na potrzeby przeprowadzenia czynności technicznych. Dostępy do bazy istniejące w chwili wstrzymania przez Spółkę działalności ulegają przedłużeniu o czas wstrzymania działalności Aplikacji lub Portalu.

§ 7

Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Spółkę.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić poprzez przesłanie jej treści za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support(at)ampliapps.com. 
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Spółkę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej, z którego otrzymana została reklamacja.
 4. Spółce przysługuje prawo żądania udzielenia przez Użytkownika dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. Nieudzielenie przez Użytkowania informacji w terminie pozwalającym Spółce na zachowanie terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu stanowić może podstawę do odmowy uznania reklamacji.

§ 8

Dane osobowe

Spółka przechowuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników. Szczegółowe informacje dotycząc przechowywania i przetwarzania danych osobowych opisane zostały w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, do świadczenia usług przez Spółkę za pośrednictwem Aplikacji lub Portalu, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujego prawa, w szczególności:
 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta
 3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Spory pomiędzy Spółką i Użytkownikiem wynikające z udostępnienia Aplikacji lub Portalu podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy rzeczowo według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Spółka jest uprawniona do przeniesienia praw i obowiązków związanych z Aplikacją lub Portalem na inny podmiot bez zgody Użytkownika. 
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Nowe brzmienie Regulaminu udostępnione zostanie za pośrednictwem Aplikacji i Portalu i wiąże Użytkownika od chwili jego akceptacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości konieczność każdorazowego akceptowania Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu. Brak akceptacji regulaminu będzie równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Aplikacji lub Portalu
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od do dnia 21.04.2022.
Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy portalu internetowego zdajnaprawko.pl (dalej zwany „Portalem”) oraz aplikacji „Zdaj na prawko” (dalej zwanej „Aplikacją”).

I. DANE OSOBOWE

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest: Amplifier sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Nowy Świat 9.4, 15 – 453 Białystok, KRS: 549935, NIP: 5423244143 (dalej zwany: „Administratorem”).

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

Portal i Aplikacja gromadzą różne dane Użytkowników, zależnie od wykonywanej akcji przez Użytkownika Portalu lub Aplikacji, zgodnie z dalszą treścią niniejszej polityki.  

3. Cele, czas i podstawa prawna przetwarzania danych 

3.1. Formularz kontaktowy lub zgłoszeniowy

W przypadku kontaktowania się z właścicielem Portalu lub Aplikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, Użytkownik przekazuje swój adres e-mail oraz imię (bądź pseudonim). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego wykorzystywane są jedynie w celu kontaktu z Użytkownikiem. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Po zakończeniu korespondencji, podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO) w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości, w szczególności na potrzeby wykazania zgody Użytkownika na kontakt i obrony przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zapewnienia tej obrony.

4. Odbiorcy danych 

Dane użytkownika mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu usług na rzecz Użytkownika, w szczególności: 

 1. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PayU S.A. znajdują się pod adresem: https://poland.payu.com/nota-o-prywatnosci-payu/ 

5. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Dane Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem pkt II. 2.1., II. 2.3, II.2.3< II.2.4 niniejszej polityki.  

6. Prawa Użytkowników 

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo żądania dostępu do swoich danych, tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące,
 2. prawo do sprostowania danych, tj. żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 3. prawo żądania usunięcia jego danych osobowych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych.

Zakres każdego z ww. uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Użytkownik może skorzystać z ww. uprawnień oraz z uprawnienia, o którym mowa w pkt 7, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej support(at)ampliapps.com.

7. Prawo cofnięcia zgody

Jeżeli przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody, Użytkownik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym czasie.

 

8. Skarga do organu nadzorczego

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

II. PLIKI COOKIES I LOGI SERWERA

 1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to pliki zawierające niewielkie informacje tekstowe generowane przez stronę internetową, a przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. 

2. Jakie pliki cookies wykorzystuje Portal oraz Aplikacja? 

Portal oraz Aplikacja używają następujących plików cookies: 

2.1. Techniczne 

Portal i Aplikacja używają technicznych plików cookies, które są niezbędne do korzystania z jej funkcjonalności. 

Użytkownik może wyłączyć techniczne pliki cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 

2.2. Analityczne 

2.2.1. Google Analytics

Portal oraz Aplikacja używają analitycznych plików cookies narzędzia Google Analytics na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO) polegającego na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu jej optymalizacji.

Plik cookie Google Analytics generuje następujące informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej: typ/wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL (strony odwiedzanej wcześniej), adres IP, godzina wysłania zapytania na serwer.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony internetowej.

Informacje wygenerowane w plikach cookies są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Informacje te są również przekazywane osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie.

Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics po 24 miesiącach. Więcej informacji o przetwarzaniu danych w ramach Google Analytics użytkownik może znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

Użytkownik może wyłączyć aktywność mierzoną przez Google Analytics instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2.2.2. Facebook Pixel

W ramach Portalu oraz Aplikacji wykorzystujemy narzędzie „Facebook Pixel", dostarczane przez serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Meta Platforms Ireland Limited,  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (poprzednio Facebooka Ireland Limited). 

Facebook Pixel to fragment kodu umieszczony w naszym Portalu oraz Aplikacji pozwalający firmie Meta Platforms Inc, na identyfikację osób odwiedzających nasz Portal jako grupy docelowej do wyświetlania reklam na portalu Facebook na ich profilach społecznościowych (np. w ramach reklam sponsorowanych). Powyższe stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Narzędzie Facebook Pixel umożliwia wyświetlanie naszych opublikowanych reklam na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszymi usługami lub którzy mają pewne wspólne współczynniki (takie jak zainteresowania niektórymi tematami lub produktami określone na podstawie odwiedzanych zakładek na naszej stronie internetowej, przeglądanych produktów), które przekazujemy portalowi Facebook. 

Meta Platforms Inc jest podmiotem certyfikowanym w ramach Umowy o tarczy prywatności i w związku z tym gwarantuje przestrzeganie europejskich przepisów dotyczących ochrony danych:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Dane zbierane przez narzędzie Facebook pixel są zanonimizowane. Mamy jednak obowiązek poinformować, że Meta Platforms Inc. może łączyć te dane z innymi informacjami o Użytkowniku, zebranymi w ramach korzystania przez Użytkownika z serwisu Facebook i wykorzystywać je dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Tego rodzaju działania serwisu Facebook są niezależne od nas, a informacje o nich można znaleźć bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Z poziomu swojego konta w serwisie Facebooku Użytkownik może również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

2.2.3. Google Ads

W ramach Portalu i Aplikacji korzystamy z narzędzia Google Ads. dostarczanego przez Google Inc z siedzibą w USA. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

W ramach narzędzia Google Ads stosujemy tzw. śledzenie konwersji (conversion tracking). Polega ona na tym, że po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google generowany jest plik cookie śledzący konwersję. 

Pliki cookie nie służą do identyfikacji Użytkownika i wygasają po 30 dniach. Jeżeli jednak Użytkownik korzysta z Portalu , a plik cookie nie stracił jeszcze ważności, Google oraz Portal są informowane, że Użytkownik został przekierowany na Portal po kliknięciu reklamy.

Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu konwersji, można dezaktywować plik cookie do śledzenia konwersji Google w przeglądarce internetowej użytkownika. 

Podstawę przechowywania plików cookie dotyczącego konwersji stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator ma uzasadniony interes w analizowaniu aktywności Użytkowników, w celu optymalizowania zarówno swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.

Więcej informacji na temat Google Ads i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.plpolicies/privacy/ 

2.2.4  Google reCaptcha

Z uwagi na konieczność ochrony przed niechcianym działaniem robotów internetowych, w przypadku korzystania z formularzy kontaktowych/zgłoszeniowych/rejestracyjnych stosujemy narzędzie Google reCaptcha. Ma to na celu ustalenie czy dany ruch na naszej stronie nie jest generowany przez roboty internetowe. W przypadku, gdy działania Użytkownika na Portalu lub w Aplikacji będą miały znamiona działania robota system może uniemożliwić Użytkownikowi realizację określonych działań. Dostawcą usługi reCaptcha jest Google Inc. Strona internetowa może ujawniać adres IP Użytkownika oraz informacje o jego działaniach stronie dostawcy usługi reCaptcha. 

W związku ze stosowaniem narzędzia reCaptcha dane Użytkowników są przekazywane na serwery w USA. Dane podlegają ochronie adekwatnej do ochrony przewidzianej na terytorium UE w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework. Więcej informacji na temat programów dostępnych jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

3. Marketingowe

3.1. Newsletter

W ramach Portalu oraz Aplikacji stwarzamy możliwość zapisania się przez Użytkownika do newsletteru, który pozwala nam na przekazywanie Użytkownikom najnowszych informacji dotyczących naszej działalności. Otrzymywanie newsletteru wymaga wyrażenia przez Użytkownika uprzedniej zgody na jego przesyłanie. Wyrażając zgodę na przesyłanie newsletteru Użytkownik musi podać dane takie jak adres email, support(at)ampliapps.com. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z newsletteru. 

Dane zawarte w bazie newsletter będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.  Cofnięcie zgody następuje poprzez skorzystanie z łącza anulowania subskrypcji newsletteru.

Nasze newslettery zawierają obraz o wielkości piksela (piksele monitorujące). Piksel monitorujący jest pobierany przez serwer wysyłający newsletter w chwili otwarcia wiadomości wysłanej w ramach newsletteru. Piksele monitorujące pozwalają na zbieranie informacji technicznych takich jak: informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym z których korzysta Użytkownik, adres IP Użytkownika. lokalizacja Użytkownika, czas pobrania. Informacje pobrane w ramach piksela monitorującego są anonimizowane i przetwarzane bez powiązania z konkretną osobą. 

3.2. Jak Użytkownik może zarządzać plikami cookies? 

Użytkownik może zarządzać ustawieniami plików Cookies za pomocą przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek internetowych dostarcza informacji o plikach Cookies, pozwala zobaczyć jakie pliki Cookies Użytkownik posiada, pozwala usunąć te pliki wszystkie lub osobno, a także umożliwia zablokowanie plików Cookies dla wszystkich stron lub indywidualnie wybranych. Zwykle, można również osobno wyłączyć reklamowe pliki cookies stron trzecich.

Należy pamiętać, że po usunięciu lub zablokowaniu plików Cookies niektóre lub wszystkie odwiedzane strony internetowe (lub ich funkcje) mogą nie działać poprawnie. Dostosowanie ustawień plików Cookies różni się w zależności od przeglądarki. Informacje na temat plików Cookies można zwykle znaleźć w sekcji „Pomoc” danej przeglądarki internetowej.

3.3. Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona i zapisywaniem ich w logach serwera. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Logi zawierają standardowe dane związane z ruchem HTTP, takie jak: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta, informacje o przeglądarce Użytkownika czy adres IP. 

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądającymi stronę internetową i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

III. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie, w szczególności, gdy potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wyniknie z rozwoju funkcjonalności Portalu, postępu technologicznego, zmiany stosownych przepisów prawa lub zmian w zakresie przetwarzania danych przez Administratora. 

Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies